Disclaimer

Algemeen
www.novalinn.nl is ontwikkeld en wordt onderhouden door Novalinn BV.
(hierna: ‘Novalinn’). Op de inhoud en het gebruik van www.novalinn.nl zijn de voorwaarden op deze pagina van toepassing. Gebruik van www.novalinn.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker van www.novalinn.nl Wij behouden het recht voor om zonder bericht www.novalinn.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van www.novalinn.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Novalinn en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van www.novalinn.nl worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Novalinn.
Beschikbaarheid
Wij spannen ons in om de website www.novalinn.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website www.novalinn.nl.

Betrouwbaarheid en verantwoording

Aan www.novalinn.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Novalinn is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van www.novalinn.nl Typefouten en fouten als gevolg van technische onvolkomenheden op deze websites zijn voorbehouden; Novalinn aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid. Novalinn behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Novalinn niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

E-mail gebruik

Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel de binnengekomen e- mails bij Novalinn vertrouwelijk worden behandeld, het niet geheel uitgesloten is, dat de e-mails door derden geraadpleegd kunnen worden. Novalinn kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Geldende jurisdictie
Op deze termen en condities is Nederlands recht van toepassing. Ontstane conflicten zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingend recht gedaagde de mogelijkheid biedt binnen 1 maand nadat er een beroep op deze bepaling is gedaan te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.